Java4Web powered by Code.Hub

Το Πρόγραμμα Project Future - Java4Web powered by Code.Hub είναι ένα πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο υλοποιείται από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Global Shapers Athens Hub» (εφεξής «Global Shapers») και την Code.Hub Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (εφεξής Code.Hub) με τη συνδρομή συνεργαζόμενων εταιρειών (εφεξής «συμμετέχουσες εταιρείες») με στόχο την ενίσχυση κατάρτισης νέων πτυχιούχων στον τομέα του προγραμματισμού (Java και Spring) με απώτερο στόχο την απασχολησιμότητά τους.

Κάθε συμμετέχων/ουσα οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής πριν από την υποβολή αίτησης συμμετοχής του/της στο Project Future- Java4Web powered by Code.Hub. Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, καθώς και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένου Προσωπικού Χαρακτήρα της Τράπεζας Πειραιώς που συμπληρώνει τους παρόντες όρους.

Ι. Το Πρόγραμμα-Γενικά

Το Java4Web powered by Code.Hub είναι ένα πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο υλοποιείται από την Aστική Mη Kερδοσκοπική Eταιρεία Global Shapers Athens Hub με την Code.Hub, στην οποία συνδυάζονται οι δυνάμεις αυτών των δύο πρωτοποριακών Οργανισμών, σε μια προσπάθεια προσφοράς εργασιακής εμπειρίας και ουσιαστικής εκπαίδευσης προς τους συμμετέχοντες στον ολοένα και εντονότερα αναπτυσσόμενο, αλλά και εξαιρετικά ανταγωνιστικό τομέα του προγραμματισμού.

Το Java4Web powered by Code.Hub περιλαμβάνει:

Ηands-on εκπαίδευση βασικών και πιο προχωρημένων αρχών σε OO Programming, Java, Software Engineering, Relational Databases, Spring Framework, Web Technologies και Enterprise Apps Development, διάρκειας 100 ωρών σε τέσσερις εβδομάδες.


 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι υποψήφιοι θα εκπαιδευτούν στις πιο σύγχρονες και περιζήτητες τεχνολογίες με σκοπό την υλοποίηση αποδοτικών (high-performing), επεκτάσιμων (scalable), αξιόπιστων και secure web εφαρμογών, ώστε να είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στις μεγάλες ανάγκες της αγοράς και να καλύψουν με αξιώσεις θέσεις στους τομείς του Software Engineering, Programming, Web Applications Development, Consulting.


 

Η εκπαίδευση γίνεται μέσα από έναν ισορροπημένο συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής εξάσκησης σε Η/Υ.

 

ΙΙ. Δομή του Προγράμματος

1.Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα στάδια. Κάθε στάδιο περιλαμβάνει επιμέρους βήματα ή μέρη. Απαραίτητη προϋπόθεση, για την πρόσβαση σε επόμενο βήμα ή μέρος, είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του προηγούμενου. Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των βημάτων ή/και μερών κάθε σταδίου από τον υποψήφιο, του δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στο επόμενο στάδιο.

1ο στάδιο: Αξιολόγηση:

1ο βήμα: Αξιολόγηση των βασικών προϋποθέσεων συμμετοχής (οn line αίτηση)

2ο βήμα: Game-based Αssessment (ψυχομετρικά τεστ)

3ο βήμα: Live Assessment Center (συνεντεύξεις)

2ο Στάδιο: Εκπαίδευση:

A’ μέρος εκπαίδευσης: τριήμερο training

B’ μέρος εκπαίδευσης: εξειδικευμένη εκπαίδευση

3ο Στάδιο: Πιστοποίηση

4o Στάδιο: Συνέντευξη με εταιρείες/πρόσληψη/κοινωνική προσφορά

2. Κατά την ολοκλήρωση οιουδήποτε βήματος ή/και μέρος της Δομής του Προγράμματος, ο υποψήφιος θα ενημερώνεται για το εάν θα συνεχίζει στο επόμενο βήμα με σχετικό ενημερωτικό e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε, κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Η επικοινωνία μεταξύ των υποψηφίων και υπευθύνων του Προγράμματος θα πραγματοποιείται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου projectfuture@regeneration.gr. Οι υποψήφιοι αναγνωρίζουν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνουν στα στοιχεία επικοινωνίας τους και για την πρόσβαση σε αυτόν.

 

ΙΙΙ. Στάδια

Α’ Στάδιο: Αξιολόγηση

1. Οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή στο Java4Web powered by Code.Hub πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

● Σχολές Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

● Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών

● Σχολές Μηχανικών Η/Υ

● Σχολές Ψηφιακών Συστημάτων

● Σχολές Web Development

 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μια αίτηση συμμετοχής, δηλώνοντας το ενδιαφέρον του για το Πρόγραμμα, μέσα από τη σχετική φόρμα υποβολής αίτησης συμμετοχής, στον διαδικτυακό τόπο www.projectfuture.gr. Αιτήσεις υποψηφίων δύνανται να υποβληθούν, παραδεκτώς, μόνον εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει για την υποβολή αιτήσεων το Project Future- Java4Web powered by Code.Hub.

Η Αξιολόγηση των υποψηφίων διαρκεί περί 4 έως 5 εβδομάδες και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

1ο Bήμα: Αξιολόγηση των βασικών προϋποθέσεων συμμετοχής

2ο Bήμα: Game-based Αssessment (ψυχομετρικά τεστ)

3ο Bήμα: Live Assessment Center (συνεντεύξεις)

2. Εφόσον κριθεί ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, θα κληθούν να συμμετάσχουν στο 2ο βήμα της διαδικασίας επιλογής, στο Game Based Assessment. Η δοκιμασία αυτή θα διεξαχθεί μέσω ειδικών ηλεκτρονικών παιγνίων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου/ηλεκτρονικής εφαρμογής στους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή σε αυτά θα πραγματοποιείται από τον υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή το tablet του κάθε συμμετέχοντα, φορτώνοντας τη σχετική εφαρμογή. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν μέρος σε δυο games, διάρκειας 20’-30’ έκαστο, υποδείξεως του Project Future- Java4Web powered by Code.Hub. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται πρότερη εμπειρία gaming για τη συμμετοχή στα εν λόγω ηλεκτρονικά παίγνια. Σε περίπτωση τεχνικού κολλήματος κατά τη συμπλήρωση των Online tests (games), οι συμμετέχοντες δύνανται να επικοινωνήσουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου projectfuture@regeneration.gr για την επίλυση του προβλήματος. Σημειώνεται ότι οι αιτίες και η συνέχιση/επανάληψή τους θα εξεταστούν από την επιτροπή επιλογής του Project Future- Java4Web powered by Code.Hub.

3. Όσοι υποψήφιοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το 2ο βήμα, θα συμμετάσχουν στο Live Assessment Center. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο γεγονός ότι απαιτείται η φυσική παρουσία του υποψηφίου στο Live Assessment Center. Δεν πραγματοποιούνται συνεντεύξεις μέσω τηλεδιάσκεψης ή όποιου άλλου οπτικοακουστικού μέσου. Σημειώνεται, επίσης, ότι η Global Shapers, η Code.Hub και το Java4Web powered by Code.Hub. δεν καλύπτουν το κόστος μεταφοράς των συμμετεχόντων προκειμένου αυτοί να παραστούν στο Live Assessment Center. Σε περίπτωση που υποψήφιος αποδεχθεί να παρευρεθεί στο Live Assessment Center, αλλά τελικά απουσιάσει, οι υπεύθυνοι του Προγράμματος δύνανται, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να αποφασίσουν τον αποκλεισμό του υποψηφίου από το Πρόγραμμα.

4. Ο υποψήφιος που θα ολοκληρώσει επιτυχώς και τα τρία βήματα του 1ου Σταδίου του Προγράμματος, θα αποκτήσει το δικαίωμα να παρακολουθήσει το ‘A μέρος εκπαίδευσης (τριήμερο training) του Java4Web powered by Code.Hub.

5. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Επιλογής, που θα αναλάβει την αξιολόγηση των συμμετεχόντων καθ’ όλα τα βήματα του 1ου Σταδίου, αποφασίζει ελεύθερα κατά την κρίση της επ’ αυτών, βασιζόμενη στα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί από το Java4Web powered by Code.Hub (αποτελέσματα online tests, συνέντευξη, βιογραφικό συμμετέχοντα) και δεν αιτιολογεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης υποβληθέντων συμμετοχών και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. Κατά των αποτελεσμάτων δεν χωρεί κανένα ένδικο βοήθημα/μέσο, ενώπιον παντός Δικαστηρίου ή Αρχής ή Ιδιωτικού Φορέα, άλλως και σε κάθε περίπτωση ο/η συμμετέχων/ουσα παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από την άσκησή του/της.

 

2ο Στάδιο: Εκπαίδευση:

Α΄& Β’ μέρος Εκπαίδευσης :

  1. Οι υποψήφιοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το 1ο Στάδιο και το ‘Α μέρος εκπαίδευσης (τριήμερο training) έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Β’ μέρος εκπαίδευσης Java4Web powered by Code.Hub.


 

  1. Το Β’ μέρος της εκπαίδευσης περιλαμβάνει διδασκαλία και hands-on εξάσκηση στις ακόλουθες θεματικές:

– OO Programming & Java

– Version Control, IDE, Build Tools, IT Project Management Platforms

– Software Engineering

– Relational Databases

– Web Technologies & Web Development

– Design Patterns

– Spring Framework, Spring Boot

– Project Development

3. Η παρακολούθηση του προγράμματος εκπαίδευσης διάρκειας 100 ωρών είναι υποχρεωτική για όλους τους εκπαιδευόμενους. Το Πρόγραμμα δικαιολογεί μόνο έως δέκα (10) ώρες απουσίας, συνολικά, σε ολόκληρο το πρόγραμμα εκπαίδευσης, για κάθε εκπαιδευόμενο. Σε περίπτωση που εκπαιδευόμενος απουσιάσει από την εκπαίδευση για περισσότερες από δέκα (10) συνολικά ώρες, χάνει το δικαίωμα επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης.

 

IV. Αμειβόμενη Απασχόληση

1. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς και το πρόγραμμα εκπαίδευσης (2ο Στάδιο/’Β μέρος εκπαίδευσης) του Java4Web powered by Code.Hub, θα συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων του ReGeneration, από την οποία δύνανται να επιλέξουν, εν συνεχεία, οι συνεργαζόμενες με το ReGeneration εταιρείες («συμμετέχουσες εταιρείες»), τους μελλοντικούς συνεργάτες τους για την πλήρωση των θέσεων αμειβόμενης απασχόλησης. Η επιλογή από τις συμμετέχουσες εταιρείες γίνεται μετά από την πραγματοποίηση συνεντεύξεων μεταξύ του υποψηφίου και της συμμετέχουσας εταιρείας, η οποία εξέφρασε σχετικό ενδιαφέρον. Η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεντεύξεων είναι συνεχής, καθώς το Πρόγραμμα παραμένει αδιάλειπτα ενεργό κατά τη διάρκεια του έτους, με τις εταιρείες να επικαιροποιούν τις κενές θέσεις αμειβόμενης απασχόλησης.

2. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Project Future- Java4Web powered by Code.Hub ΔΕΝ συνεπάγεται την αντιστοίχιση εκάστοτε συμμετέχοντα με θέση αμειβόμενης απασχόλησης. Η επιτυχής ολοκλήρωση των τριών πρώτων σταδίων του Προγράμματος δεν συνεπάγεται την εξασφάλιση συνέντευξης με συμμετέχουσες εταιρείες με σκοπό την πλήρωση θέσης αμειβόμενης απασχόλησης. Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν και αποδέχονται, ρητώς, ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση η επίδειξη ενδιαφέροντος από τις συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα εταιρείες, για την πραγματοποίηση συνέντευξης με εκπροσώπους των εταιρειών αυτών για την πλήρωση θέσης αμειβόμενης απασχόλησης. Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν και αποδέχονται, ρητώς, ότι η Τράπεζα Πειραιώς, η Global Shapers, η Code.Hub και το Project Future- Java4Web powered by Code.Hub ουδεμία ανάμειξη έχουν στην τελική επιλογή για την κάλυψη θέσεων αμειβόμενης απασχόλησης, η οποία τελική επιλογή παραμένει αποκλειστικά στην εκάστοτε συμμετέχουσα εταιρεία, για τις θέσεις αμειβόμενης απασχόλησης προς πλήρωση στην τελευταία.

3. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεχθεί πρόταση από μια εταιρεία, πρέπει να επικοινωνήσει με την εν λόγω εταιρεία το αργότερο εντός μιας εβδομάδας, προκειμένου να ανακοινώσει εάν αποδέχεται ή απορρίπτει την πρόταση της εταιρείας. Οι συμμετέχοντες πρέπει να επικοινωνήσουν σε κάθε περίπτωση με την εταιρεία, είτε η απάντησή τους είναι θετική είτε αρνητική. Η απάντηση του εκάστοτε συμμετέχοντα είναι δεσμευτική. Εάν ο συμμετέχων δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το Project Future - Java4Web powered by Code.Hub διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να τον αποβάλλει από το Πρόγραμμα. Ο συμμετέχων αποδέχεται ρητώς ότι το Project Future- Java4Web powered by Code.Hub, η Τράπεζα Πειραιώς, η Global Shapers Athens Hub και η Code.Hub ουδεμία ευθύνη θα φέρουν σχετικά εξ’ αυτού του λόγου και δηλώνει ότι δεν θα εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση έναντι του Project Future- Java4Web powered by Code.Hub, της Global Shapers Athens Hub και της Code.Hub εξ’ αυτού του λόγου.

4. Συμμετέχοντες ΔΕΝ επιτρέπεται να επικοινωνούν απευθείας με συμμετέχουσες εταιρείες, προκειμένου να επιδιώξουν την πραγματοποίηση συνέντευξης. Η οποιαδήποτε επικοινωνία θα πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των συμμετεχουσών εταιρειών, αποκλειστικά. Σε περίπτωση που προγραμματισθεί συνέντευξη και ο συμμετέχων δεν μπορεί να παρευρεθεί σε αυτήν για οποιονδήποτε λόγο οφείλει να ενημερώσει σχετικά τη συμμετέχουσα εταιρεία, εγκαίρως.

5. Οι συμμετέχοντες, που θα λάβουν πρόταση συνεργασίας από δύο ή περισσότερες συμμετέχουσες εταιρείες, θα μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι την εταιρεία στην οποία θα απασχοληθούν. Η αποδοχή, όμως, της πρότασης μιας εταιρείας, συνεπάγεται αυτόματα τον αποκλεισμό της δυνατότητας αποδοχής προτάσεων από άλλες συμμετέχουσες εταιρείες. Αν ο συμμετέχων αποδεχτεί τις προτάσεις δύο (ή περισσότερων) συμμετεχουσών εταιρειών, τότε ο εν λόγω συμμετέχων αποβάλλεται από το Project Future - Java4Web powered by Code.Hub κατά την αποκλειστική κρίση των υπευθύνων του Προγράμματος και οι δύο θέσεις θα καλυφθούν από ετέρους συμμετέχοντες του Προγράμματος.

6. Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν και αποδέχονται, ρητώς, ότι σε περίπτωση που επιλεγούν για πλήρωση θέσης αμειβόμενης απασχόλησης από εταιρεία, η Τράπεζα Πειραιώς, η Global Shapers Athens Hub, η Code.Hub και το Project Future - Java4Web powered by Code.Hub δεν συμμετέχουν υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη σχέση μεταξύ των συμμετεχόντων και της εταιρείας, ούτε σε οποιαδήποτε σύμβαση συναφθεί μεταξύ αυτών.

7. Η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης του κάθε συμμετέχοντα ορίζεται από τη συμμετέχουσα εταιρεία στην οποία θα πραγματοποιήσει την απασχόλησή του. Η Τράπεζα Πειραιώς, η Global Shapers και η Code.Hub δεν εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στον καθορισμό της εν λόγω ημερομηνίας. Η απασχόληση σε συμμετέχουσα εταιρεία συνεπάγεται την απασχόληση του επιτυχόντα, επί τη βάση οκτάωρης καθημερινής απασχόλησης για διάστημα πενθημέρου ή εξαημέρου.

8. Οι συμμετέχοντες θα αμείβονται για την εργασία που θα παρέχουν στις συμμετέχουσες εταιρείες, κατ’ ελάχιστο, με το μεικτό ποσό των επτακοσίων πενήντα Ευρώ (€ 750), μηνιαίως. Σε περίπτωση που ο Νόμος, ΓΣΕΕ και ΣΕΕ προβλέπουν ελάχιστο κατώτατο μισθό άνω των επτακοσίων πενήντα Ευρώ (€ 750), τότε η αμοιβή ορίζεται ίση με αυτό το ποσό.

9. Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν και αποδέχονται, ρητώς, ότι η συνέχιση της οιασδήποτε μορφής σχέσεως συνεργασίας μεταξύ του απασχολούμενου, σε αυτήν, συμμετέχοντα και αυτής, αποτελεί, αποκλειστικά, απόφαση της εργοδότριας-συμμετέχουσας εταιρείας κι η Τράπεζα Πειραιώς, η Global Shapers Athens Hub, η, Code.Hub και το Project Future - Java4Web powered by Code.Hub ουδεμία ανάμειξη θα έχουν σε αυτήν. Ουδεμία εμπλοκή του Project Future- Java4Web powered by Code.Hub υφίσταται σχετικά, ούτε η επιτυχής ολοκλήρωση αυτού συνεπάγεται την εξασφάλιση της συνέχισης της απασχόλησης του συμμετέχοντα στην εταιρεία στην οποία πραγματοποίησε την αμειβόμενη απασχόληση ή σε άλλη συμμετέχουσα εταιρεία.

10. Εφ’ όσον η επαφή/επικοινωνία για την κάλυψη μιας θέσης έχει πραγματοποιηθεί μέσω του Project Future - Java4Web powered by Code.Hub, απαγορεύεται στους συμμετέχοντες να δηλώσουν στις συμμετέχουσες εταιρείες, που προσφέρουν θέσεις αμειβόμενης απασχόλησης προς πλήρωση, την επιθυμία τους να καταλάβουν τη θέση εκτός πλαισίων αυτού. Σε περίπτωση που πράξουν κάτι τέτοιο θα αποκλείονται αυτόματα από τη συμμετοχή τους στο Project Future- Java4Web powered by Code.Hub.

11. Η Global Shapers διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να ζητήσει από οποιονδήποτε συμμετέχοντα/ούσα, είτε πριν ή μετά την τελική επιλογή του για την πλήρωση θέσης αμειβόμενης απασχόλησης, επιπλέον έγγραφα για πιστοποίηση της εγκυρότητας των ήδη δηλωθέντων στοιχείων από τον/τη συμμετέχοντα/ούσα.

 

V. Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς

1. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς και το πρόγραμμα εκπαίδευσης (2ο Στάδιο) του Project Future - Java4Web powered by Code.Hub και θα συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων του ReGeneration, από την οποία δύνανται να επιλέξουν εν συνεχεία οι συνεργαζόμενες με το ReGeneration εταιρείες («συμμετέχουσες εταιρείες») τους μελλοντικούς συνεργάτες τους για την πλήρωση των θέσεων αμειβόμενης απασχόλησης, έχουν τη δυνατότητα -προαιρετικά- να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς του Project Future- Java4Web powered by Code.Hub, σύμφωνα με τη δομή και τις προδιαγραφές που ορίζει το τελευταίο.

2. Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς περιλαμβάνει την προσφορά 25 ωρών εθελοντικής προσφοράς σε συνεργαζόμενους με το Πρόγραμμα οργανισμούς.

3. Η εθελοντική εργασία σε ΜΚΟ θα πραγματοποιείται εκτός εργασιακού ωραρίου, πιθανώς και σαββατοκύριακα. Δεν υφίσταται περιορισμός σχετικά με τον προγραμματισμό της παροχής εθελοντικής εργασίας σε ΜΚΟ. Η παροχή της εθελοντικής εργασίας σε ΜΚΟ θα παρέχεται από τους συμμετέχοντες σε ελεύθερη ώρα τους κι όχι σε ώρες εκπαίδευσης, ώρες εργασίας.

4. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται, ρητώς, ότι η προσφορά των υπηρεσιών τους, εντός του πλαισίου του προγράμματος Κοινωνικής Προσφοράς του Project Future- Java4Web powered by Code.Hub, είναι εθελοντική. Δεν θα αιτηθούν ή/και θα λάβουν από την ΜΚΟ στην οποία θα παρέχουν, εθελοντικά, τις υπηρεσίες τους ή έτερη ΜΚΟ ή/και από το Πρόγραμμα ή/και από την Τράπεζα Πειραιώς, την Global Shapers Athens Hub ή/και από την Code.Hub ή/και από Εταιρεία στην οποία πραγματοποιούν την απασχόλησή τους ή/και από τρίτο, οποιαδήποτε αμοιβή ή/και αντάλλαγμα σχετικά.

5. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, ρητά, ότι η Τράπεζα Πειραιώς, η Global Shapers Αthens Hub, η Code.Hub, οι διευθύνοντες του προγράμματος, καθώς κι οι χορηγοί/υποστηρικτές/χρηματοδότες αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων για οιοδήποτε τυχόν ατύχημα, βλάβη, ζημία, υλική ή ηθική, θετική ή αποθετική ή διαφυγόν κέρδος προκληθεί σε αυτούς κατά τη διάρκεια ή/και επ’ αφορμή της παροχής της εθελοντικής εργασίας τους στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικής Προσφοράς.

6. H Τράπεζα Πειραιώς, η Global Shapers Athens Hub, Code.Hub και το Project Future - Java4Web powered by Code.Hub δεν συμμετέχουν υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη σχέση μεταξύ συμμετέχοντα και της ΜΚΟ, στην οποία θα προσφέρει, εθελοντικώς, τις υπηρεσίες του, ούτε σε οποιαδήποτε σύμβαση που τυχόν συναφθεί μεταξύ αυτών.

 

VI. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων , ενώ η Global Shapers Athens Hub έχει θέση Εκτελούντος της Επεξεργασίας για λογαριασμό της Τράπεζας.

1. Τα στοιχεία που συλλέγονται με τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων είναι: Όνομα, Επώνυμο, E-Mail, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη, Χώρα, Τηλέφωνο, Ημερομηνία Γεννήσεως/Ηλικία, φύλο, εθνικότητα, στοιχεία εκπαίδευσης, επαγγελματική σταδιοδρομία, στοιχεία σχετικά με τα προσωπικά ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων που επιλέγουν οι ίδιοι να γνωστοποιήσουν.

2. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων υπόκειται στους όρους του παρόντος, στις σχετικές διατάξεις του Ν 2472/1997, όπως ισχύει, καθώς και στους ισχύοντες νόμους του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Προγράμματος Project Future - Java4Web powered by Code.Hub και για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και την ενημέρωσή τους από την Global Shapers Athens Hub ή/και από την Code.Hub. Τα δεδομένα εκάστοτε συμμετέχοντα θα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Java4Web powered by Code.Hub, όπως αναλύονται στους όρους συμμετοχής.

3. Η Global Shapers Athens Hub και το Project Future - Java4Web powered by Code.Hub θα διαγράφουν πριν το πέρας του ημερολογιακού έτους δεδομένα συμμετέχοντα σε περίπτωση που αυτός ενημερώσει το Πρόγραμμα ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη συμμετοχή του σε αυτό για οιονδήποτε λόγο. Η Global Shapers Athens Hub και το Project Future- Java4Web powered by Code.Hub διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν δεδομένα συμμετέχοντα/συμμετέχουσας σε περίπτωση που αυτός/αυτή δεν ανταποκριθεί σε επικοινωνίες του Προγράμματος για χρονικό διάστημα δύο διαδοχικών ημερολογιακών μηνών.

4. Δεδομένα δύναται να διατηρούνται για περισσότερο από τον αναγκαίο κατά τα ανωτέρω χρόνο σε περίπτωση που α)αυτό απαιτείται από τον νόμο, β)εάν οι αρμόδιοι του Project Future - Java4Web powered by Code.Hub κρίνουν πως αυτά συνδέονται με υφιστάμενες ή/και ενδεχόμενες νομικές διαμάχες, γ)για να ασκήσουν, προστατεύσουν το Project Future - Java4Web powered by Code.Hub και η Global Shapers Athens Hub και η Code.Hub τα νόμιμα δικαιώματά τους.

5. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης/αντίρρησης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που η Global Shapers Athens Hub και το Project Future- Java4Web powered by Code.Hub τηρούν και να αιτηθεί τη διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή αυτών δια της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση projectfuture@regeneration.gr.

6. H Global Shapers Athens Hub, η Code.Hub και το Project Future – Java4Web powered by Code.Hub διατηρούν το δικαίωμα να συλλέξουν στοιχεία μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων (μέσω google forms ή άλλων ερωτηματολογίων). Απάντηση σε ερωτηματολόγιο συνιστά αποδοχή των παρόντων όρων για τη χρήση προσωπικών δεδομένων, καθώς και των όρων συμμετοχής στο Project Future- Java4Web powered by Code.Hub εν γένει.

7. Η Global Shapers Athens Hub δύναται να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μόνον εάν:

8. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η διαβίβαση, αποστολή πληροφοριών μέσω διαδικτύου ενέχει κινδύνους και συνεπώς η Global Shapers Athens Hub, η Code.Hub και το Project Future- Java4Web powered by Code.Hub δεν δύνανται να εγγυηθούν την ασφάλεια των δεδομένων που θα διακινηθούν μέσω ή επ’ αφορμής του Προγράμματος, ούτε μέσα από συνδεόμενους ιστότοπους ή εφαρμογές σε αυτό.

9. Με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, ο συμμετέχων παρέχει, ρητώς, συναίνεση στη Global Shapers Athens Hub να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που επιλέγει να μοιραστεί με το Πρόγραμμα και να κοινοποιεί αυτά στην Code.Hub προς χρήση για την εκπλήρωση των σκοπών του Project Future- Java4Web powered by Code.Hub, αλλά και των σκοπών της, εν γένει, καθώς και να τα χρησιμοποιεί στο πλαίσιο του προγράμματος ReGeneration, ήτοι του αρχικού προγράμματος της Global Shapers Athens Hub.

10. Η Global Shapers Athens Hub διατηρεί το δικαίωμα να φυλάσσει, επικοινωνεί, μεταφέρει τα δεδομένα σε τρίτους server providers, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά Google, Carrier Builder κ.λπ.

11. Οι πληροφορίες, που συλλέγονται από το Project Future- Java4Web powered by Code.Hub ή/και την Global Shapers, μπορούν να αποθηκευτούν, διαβιβαστούν και υποστούν επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα δραστηριοποιείται το Project Future- Java4Web powered by Code.Hub ή/και η Global Shapers Athens Hub. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται, επίσης, ρητώς, τη διαβίβαση δεδομένων, αποθήκευση και επεξεργασία αυτών, εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, αλλά κι ειδικώς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

VII. Πνευματική Ιδιοκτησία

Η Code.Hub ή/και ο εισηγητής κάθε μαθήματος του Project Future - Java4Web powered by Code.Hub έχουν αποκλειστικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των σεμιναρίων ή των diplomas αντίστοιχα, καθώς και επί του χρησιμοποιηθέντος και διανεμηθέντος υλικού, προστατευόμενο από τον Ν.2121/1993, όπως εκάστοτε ισχύει. Ο εκπαιδευόμενος δεν έχει το δικαίωμα να διαθέσει περαιτέρω σε τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) οποιοδήποτε υλικό ή άλλο στοιχείο πνευματικής ιδιοκτησίας, που θα του παρασχεθεί από το Project Future- Java4Web powered by Code.Hub ή τον εισηγητή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Code.Hub ή να τα χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς πέραν από αυτούς για τους οποίους διεξάγεται το σεμινάριο ή το diploma ή να τα καταχωρήσει ή αξιοποιήσει σε κάθε είδους έντυπα.

 

VIII. Τροποποίηση Όρων

Η Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της να τροποποιήσει το Πρόγραμμα, ανακαλέσει αυτό, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκειά του, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια του διαστήματος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε αυτό, τροποποιήσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τροποποιήσει τη διαδικασία αξιολόγησης, τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμμετοχής, τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ρητώς, συμπεριλαμβανομένων, ανακοινώνοντας το γεγονός αποστέλλοντας σχετικό ενημερωτικό e-Mail στους συμμετέχοντες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους. Στις περιπτώσεις αυτές η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και οι συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί η εν λόγω ενέργεια οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Τράπεζα Πειραιώς και των λοιπών συμμετεχουσών εταιρειών, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Προγράμματος ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

 

IX. Παραίτηση

1. Προκειμένου να ισχύει παραίτηση δικαιωμάτων της Τράπεζας Πειραιώς όπως αυτά απορρέουν από τους παρόντες όρους, θα πρέπει να παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς σχετική έγγραφη συναίνεση σε συμμετέχοντα δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.

2. Σε περίπτωση που συμμετέχων δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους συμμετοχής, όμως η Τράπεζα Πειραιώς δεν λάβει άμεσα μέτρα και ασχέτως από το χρονικό διάστημα που θα παρέλθει, ώσπου η Τράπεζα Πειραιώς λάβει σχετικά μέτρα, αυτή η καθυστέρηση δεν θα νοείται ως παραίτηση της Τράπεζας Πειραιώς από το δικαίωμά της να απαιτεί μελλοντικά πλήρη συμμόρφωση με τους όρους συμμετοχής.

3. Σε περίπτωση που οιοδήποτε μέρος δεν ασκήσει δικαίωμα που του παρέχεται από τους όρους, αυτό δε συνεπάγεται την παραίτησή του από άλλα δικαιώματα που του παρέχονται από αυτούς.

 

X. Ακεραιότητα

Εάν οποιαδήποτε ρήτρα των παρόντων όρων συμμετοχής κριθεί, από αρμόδιο Δικαστήριο, άκυρη, ακυρώσιμη, ανίσχυρη ή/και ανεφάρμοστη τότε η ρήτρα αυτή θα εξαλείφεται στον αναγκαίο βαθμό. Η ακυρότητα, ακυρωσία ή μη δυνατότητα εφαρμογής μιας ρήτρας δεν θα επηρεάζει τους λοιπούς όρους, οι οποίοι θα παραμένουν εν ισχύ.

 

XI. Εφαρμοστέο δίκαιο/ Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Eλληνικό Δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Project Future- Java4Web powered by Code.Hub θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί ή κριθεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.