Data Science

Το Πρόγραμμα Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi είναι ένα πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο υλοποιείται από την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Global Shapers Athens Hub» (εφεξής «Global Shapers») και την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.» (εφ’ εξής «Excelixi») με στόχο την ενίσχυση κατάρτισης νέων πτυχιούχων στον τομέα της Επιστήμης Δεδομένων (Data Science) με απώτερο στόχο την απασχολησιμότητά τους.

Κάθε συμμετέχων/ουσα οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής πριν από την υποβολή αίτησης συμμετοχής του/της στο Project Future- Data Science in Practice powered by Excelixi. Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής συνεπάγεται την αυτόματη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, καθώς και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Τράπεζας Πειραιώς που συμπληρώνει τους παρόντες όρους.

Ι. Το Πρόγραμμα-Γενικά

Το Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi είναι ένα πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο υλοποιείται από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Global Shapers Athens Hub με το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε (Excelixi), στην οποία συνδυάζονται οι δυνάμεις αυτών των δύο πρωτοποριακών Οργανισμών, σε μια προσπάθεια προσφοράς εργασιακής εμπειρίας και ουσιαστικής εκπαίδευσης προς τους συμμετέχοντες στον ολοένα και εντονότερα αναπτυσσόμενο, αλλά και εξαιρετικά ανταγωνιστικό τομέα του Data Science.

Το Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi περιλαμβάνει:

80 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης, που αναπτύσσονται σε 11 βασικές θεματικές ενότητες και μια πρακτική εξάσκηση πάνω σε πραγματικά δεδομένα.

 1. Introduction to Data Science: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Δεδομένων με επεξήγηση των βασικών εννοιών και τεχνικών

 2. From a business problem to a data problem: Πως μπορεί ένα επιχειρηματικό πρόβλημα να μετατραπεί σε πρόβλημα εύρεσης και αξιοποίησης των κατάλληλων δεδομένων.

 3. Data Collection: Συλλογή και ενοποίηση διαφορετικού τύπου δεδομένων, προερχόμενα από διαφορετικές και ανομοιογενείς μεταξύ τους πηγές δεδομένων.

 4. Introduction to SQL: Εισαγωγή στη γλώσσα διαχείρισης δεδομένων SQL,όπου θα παρουσιαστούν εντολές ανάκτησης και συγκέντρωσης πληροφορίας, σχεδιασμού πινάκων κτλ

 5. Data Cleansing: Καθαρισμός και μετασχηματισμός δεδομένων, εύρεση και τρόποι αντιμετώπισης ελλειματικών πληροφοριών, χειρισμός outliers κτλ

 6. Data Exploration: Οπτική και αναλυτική εξερεύνηση μεγάλου όγκου δεδομένων ώστε να αποκαλυφθούν πρότυπα, συσχετίσεις και σημεία ενδιαφέροντος για μετέπειτα ανάλυση.

 7. Advanced Microsoft Excel &

 8. Power BI: Παρουσίαση και εκπαίδευση σε δύο από τα γνωστότερα εμπορικά προγράμματα ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων.
  Analysis techniques: Περιγραφή και επεξήγηση των κυριότερων και ισχυρότερων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων

 9. Python basics for Data Science: Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Python και παρουσίαση των βασικότερων εντολών που χρησιμοποιούνται στη μηχανική μάθηση.

 10. Machine Learning models: Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική κατάρτιση πάνω στα γνωστότερα μοντέλα μηχανική μάθησης

 11. Practical: kaggle competition #1 & #2: Συμμετοχή σε δύο διαγωνισμούς χρησιμοποιώντας δεδομένα πραγματικών εταιριών, ώστε να αφομοιωθούν και να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι θεωρητικές προσεγγίσεις στον τομέα της επιστήμης των δεδομένων.

 12. Data visualisation & story-telling: Τρόποι οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση δεδομένων και απεικόνιση τους με τρόπο ώστε να γίνονται άμεσα και κατανοητά από πελάτες και επαγγελματικούς συνεργάτες.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις ικανότητες τους στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, στην ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθώς και στους τρόπους με τους οποίους πρέπει να διεξαχθεί και να επικοινωνηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η τελική παρουσίαση στα ενδιαφερόμενα μέρη, είτε πρόκειται για πελάτες μιας επιχείρησης είτε για υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων οργανισμών.

Λίγο πριν το τέλος της θεωρητικής κατάρτισης, θα γίνει πρακτική μέσω 2 διαγωνισμών πάνω σε πραγματικά δεδομένα.

ΙΙ. Δομή του Προγράμματος

1.Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα στάδια. Κάθε στάδιο περιλαμβάνει επιμέρους βήματα ή μέρη. Απαραίτητη προϋπόθεση, για την πρόσβαση σε επόμενο βήμα ή μέρος, είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του προηγούμενου. Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των βημάτων ή/και μερών κάθε σταδίου από τον υποψήφιο, του δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στο επόμενο στάδιο.

1ο στάδιο: Αξιολόγηση:

1ο βήμα: Αξιολόγηση των βασικών προϋποθέσεων συμμετοχής (οn line αίτηση)

2ο βήμα: Game-based assessment (ψυχομετρικά τεστ)

3ο βήμα: Live Assessment Center (συνεντεύξεις)

2ο Στάδιο: Εκπαίδευση:

A’ μέρος εκπαίδευσης: τριήμερο training

B’ μέρος εκπαίδευσης: εξειδικευμένη εκπαίδευση

 

3ο Στάδιο: Πιστοποίηση

4o Στάδιο: Συνέντευξη με εταιρείες/πρόσληψη/κοινωνική προσφορά

 

2. Κατά την ολοκλήρωση οιουδήποτε βήματος ή/και μέρος της Δομής του Προγράμματος, ο υποψήφιος θα ενημερώνεται για το εάν θα συνεχίζει στο επόμενο βήμα με σχετικό ενημερωτικό e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε, κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης. Η επικοινωνία μεταξύ των υποψηφίων και υπευθύνων του Προγράμματος θα πραγματοποιείται μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου projectfuture@regeneration.gr. Οι υποψήφιοι αναγνωρίζουν ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώνουν στα στοιχεία επικοινωνίας τους και για την πρόσβαση σε αυτόν.

 ΙΙΙ. Στάδια

Α’ Στάδιο: Αξιολόγηση

1. Οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή στο Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να είναι πτυχιούχοι, απόφοιτοι ελληνικών ή ξένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ/κολλέγιο), μιας εκ των παρακάτω ακαδημαϊκών κατευθύνσεων:

με πολύ καλό υπόβαθρο σε ποσοτικά θέματα και συγκεκριμένα με βασικές γνώσεις προγραμματισμού, καλή γνώση μαθηματικών και στατιστικών εννοιών, μεθόδων και τεχνικών, και εμπειρία στην αλγοριθμική θεώρηση επιχειρηματικών προβλημάτων.

 

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μια αίτηση συμμετοχής, δηλώνοντας το ενδιαφέρον του για το Πρόγραμμα, μέσα από τη σχετική φόρμα υποβολής αίτησης συμμετοχής, στον διαδικτυακό τόπο www.projectfuture.gr. Αιτήσεις υποψηφίων δύνανται να υποβληθούν, παραδεκτώς, μόνον εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει για την υποβολή αιτήσεων το Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi.

Η Αξιολόγηση των υποψηφίων διαρκεί περί 4 έως 5 εβδομάδες και περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

1ο Bήμα: Αξιολόγηση των βασικών προϋποθέσεων συμμετοχής

2ο Bήμα: Game-based assessment (ψυχομετρικά τεστ)

3ο Bήμα: Live Assessment Center (συνεντεύξεις)

 

2. Εφόσον κριθεί ότι οι υποψήφιοι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα, θα κληθούν να συμμετάσχουν στο 2ο βήμα της διαδικασίας επιλογής, στο game based assessment. Η δοκιμασία αυτή θα διεξαχθεί μέσω ειδικών ηλεκτρονικών παιγνίων, τα οποία θα είναι διαθέσιμα μέσω διαδικτύου/ηλεκτρονικής εφαρμογής στους συμμετέχοντες. Η συμμετοχή σε αυτά θα πραγματοποιείται από τον υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνο ή το tablet του κάθε συμμετέχοντα, φορτώνοντας τη σχετική εφαρμογή. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να λάβουν μέρος σε δύο games, διάρκειας 20’-30’ έκαστο, υποδείξεως του Project Future-Data Science in Pracice powered by Excelixi. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται πρότερη εμπειρία gaming για τη συμμετοχή στα εν λόγω ηλεκτρονικά παίγνια. Σε περίπτωση τεχνικού κολλήματος κατά τη συμπλήρωση των Online tests (games), οι συμμετέχοντες δύνανται να επικοινωνήσουν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου projectfuture@regeneration.gr για την επίλυση του προβλήματος. Σημειώνεται ότι οι αιτίες και η συνέχιση/επανάληψή τους θα εξεταστούν από την επιτροπή επιλογής του Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi.

3. Όσοι υποψήφιοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το 2ο βήμα, θα συμμετάσχουν στο Live Assessment Center. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο γεγονός ότι απαιτείται η φυσική παρουσία του υποψηφίου στο Live Assessment Center. Δεν πραγματοποιούνται συνεντεύξεις μέσω τηλεδιάσκεψης ή όποιου άλλου οπτικοακουστικού μέσου. Σημειώνεται, επίσης, ότι η Global Shapers, το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε (Excelixi) και το Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi δεν καλύπτουν το κόστος μεταφοράς των συμμετεχόντων προκειμένου αυτοί να παραστούν στο Live Assessment Center. Ωστόσο, θα υπάρχει ειδικό λεωφορείο για δωρεάν μετακινήσεις των υποψηφίων από και προς τον ΗΣΑΠ Κηφισιάς προς το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη. Σε περίπτωση που υποψήφιος αποδεχθεί να παρευρεθεί στο Live Assessment Center, αλλά τελικά απουσιάσει, οι υπεύθυνοι του Προγράμματος δύνανται, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, να αποφασίσουν τον αποκλεισμό του υποψηφίου από το Πρόγραμμα.

4. Ο υποψήφιος που θα ολοκληρώσει επιτυχώς και τα τρία βήματα του 1ου Σταδίου του Προγράμματος, θα αποκτήσει το δικαίωμα να παρακολουθήσει το ‘A μέρος εκπαίδευσης (τριήμερο training) του Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi.

5. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Επιλογής, που θα αναλάβει την αξιολόγηση των συμμετεχόντων καθ’ όλα τα βήματα του 1ου Σταδίου, αποφασίζει ελεύθερα κατά την κρίση της επ’ αυτών, βασιζόμενη στα κριτήρια επιλογής που έχουν τεθεί από το Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi (αποτελέσματα online tests, συνέντευξη, βιογραφικό συμμετέχοντα) και δεν αιτιολογεί το αποτέλεσμα της αξιολόγησής της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης υποβληθέντων συμμετοχών και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. Κατά των αποτελεσμάτων δεν χωρεί κανένα ένδικο βοήθημα/μέσο, ενώπιον παντός Δικαστηρίου ή Αρχής ή Ιδιωτικού Φορέα, άλλως και σε κάθε περίπτωση ο/η συμμετέχων/ουσα παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από την άσκησή του/της.

 

2ο Στάδιο: Εκπαίδευση:

 Α΄& Β’ μέρος Εκπαίδευσης :

1. Οι υποψήφιοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το 1ο Στάδιο και το Α΄ μέρος Εκπαίδευσης (τριήμερο training) έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Β΄ μέρος εκπαίδευσης Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi 

2.Το Β΄ μέρος Εκπαίδευσης περιλαμβάνει αναλυτικά:

80 ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης, που αναπτύσσονται σε 11 βασικές θεματικές ενότητες και μια πρακτική εξάσκηση πάνω σε πραγματικά δεδομένα.

 1. Introduction to Data Science: Εισαγωγή στην Επιστήμη των Δεδομένων με επεξήγηση των βασικών εννοιών και τεχνικών

 2. From a business problem to a data problem: Πως μπορεί ένα επιχειρηματικό πρόβλημα να μετατραπεί σε πρόβλημα εύρεσης και αξιοποίησης των κατάλληλων δεδομένων.

 3. Data Collection: Συλλογή και ενοποίηση διαφορετικού τύπου δεδομένων, προερχόμενα από διαφορετικές και ανομοιογενείς μεταξύ τους πηγές δεδομένων.

 4. Introduction to SQL: Εισαγωγή στη γλώσσα διαχείρισης δεδομένων SQL,όπου θα παρουσιαστούν εντολές ανάκτησης και συγκέντρωσης πληροφορίας, σχεδιασμού πινάκων κτλ

 5. Data Cleansing: Καθαρισμός και μετασχηματισμός δεδομένων, εύρεση και τρόποι αντιμετώπισης ελλειματικών πληροφοριών, χειρισμός outliers κτλ

 6. Data Exploration: Οπτική και αναλυτική εξερεύνηση μεγάλου όγκου δεδομένων ώστε να αποκαλυφθούν πρότυπα, συσχετίσεις και σημεία ενδιαφέροντος για μετέπειτα ανάλυση.

 7. Advanced Microsoft Excel &

 8. Power BI: Παρουσίαση και εκπαίδευση σε δύο από τα γνωστότερα εμπορικά προγράμματα ανάλυσης και οπτικοποίησης δεδομένων.
  Analysis techniques: Περιγραφή και επεξήγηση των κυριότερων και ισχυρότερων μεθόδων ανάλυσης δεδομένων

 9. Python basics for Data Science: Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού Python και παρουσίαση των βασικότερων εντολών που χρησιμοποιούνται στη μηχανική μάθηση.

 10. Machine Learning models: Θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική κατάρτιση πάνω στα γνωστότερα μοντέλα μηχανική μάθησης

 11. Practical: kaggle competition #1 & #2: Συμμετοχή σε δύο διαγωνισμούς χρησιμοποιώντας δεδομένα πραγματικών εταιριών, ώστε να αφομοιωθούν και να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι θεωρητικές προσεγγίσεις στον τομέα της επιστήμης των δεδομένων.

 12. Data visualisation & story-telling: Τρόποι οπτικοποίησης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση δεδομένων και απεικόνιση τους με τρόπο ώστε να γίνονται άμεσα και κατανοητά από πελάτες και επαγγελματικούς συνεργάτες.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις ικανότητες τους στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, στην ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθώς και στους τρόπους με τους οποίους πρέπει να διεξαχθεί και να επικοινωνηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η τελική παρουσίαση στα ενδιαφερόμενα μέρη, είτε πρόκειται για πελάτες μιας επιχείρησης είτε για υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων οργανισμών.

Λίγο πριν το τέλος της θεωρητικής κατάρτισης, θα γίνει πρακτική μέσω 2 διαγωνισμών πάνω σε πραγματικά δεδομένα.

3. Η παρακολούθηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης είναι υποχρεωτική για όλους τους εκπαιδευόμενους.

Το Πρόγραμμα δικαιολογεί μόνο έως έξι (6) εκπαιδευτικές ώρες απουσίας συνολικά, σε ολόκληρο το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, για κάθε εκπαιδευόμενο.

Οι εν λόγω απουσίες δεν μπορούν να γίνουν στα μαθήματα:

Analysis techniques, Python basics for Data Science, Machine-learning models

που είναι απαραίτητα για την πρακτική άσκηση kaggle competition #1 & #2, η οποία είναι προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

Σε περίπτωση που εκπαιδευόμενος απουσιάσει από την εκπαίδευση για περισσότερες από έξι (6) συνολικά ώρες, χάνει το δικαίωμα επιτυχούς ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης.

 4. πριν το τέλος της θεωρητικής κατάρτισης, θα γίνει πρακτική μέσω 2 διαγωνισμών πάνω σε πραγματικά δεδομένα και η οποία είναι προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση του προγράμματος. 

IV. Αμειβόμενη Απασχόληση

1. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς και το πρόγραμμα εκπαίδευσης ( 2ο Στάδιο/’Β μέρος εκπαίδευσης) του Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi, θα συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων του ReGeneration, από την οποία δύνανται να επιλέξουν, εν συνεχεία, οι συνεργαζόμενες με το ReGeneration εταιρείες («συμμετέχουσες εταιρείες»), τους μελλοντικούς συνεργάτες τους για την πλήρωση των θέσεων αμειβόμενης απασχόλησης. Η επιλογή από τις συμμετέχουσες εταιρείες γίνεται μετά από την πραγματοποίηση συνεντεύξεων μεταξύ του υποψηφίου και της συμμετέχουσας εταιρείας, η οποία εξέφρασε σχετικό ενδιαφέρον. Η δυνατότητα πραγματοποίησης συνεντεύξεων είναι συνεχής, καθώς το Πρόγραμμα παραμένει αδιάλειπτα ενεργό κατά τη διάρκεια του έτους, με τις εταιρείες να επικαιροποιούν τις κενές θέσεις αμειβόμενης απασχόλησης.

2. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi ΔΕΝ συνεπάγεται την αντιστοίχιση εκάστοτε συμμετέχοντα με θέση αμειβόμενης απασχόλησης. Η επιτυχής ολοκλήρωση των τριών πρώτων σταδίων του Προγράμματος δεν συνεπάγεται την εξασφάλιση συνέντευξης με συμμετέχουσες εταιρείες με σκοπό την πλήρωση θέσης αμειβόμενης απασχόλησης. Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν και αποδέχονται, ρητώς, ότι αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση η επίδειξη ενδιαφέροντος από τις συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα εταιρείες, για την πραγματοποίηση συνέντευξης με εκπροσώπους των εταιρειών αυτών για την πλήρωση θέσης αμειβόμενης απασχόλησης. Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν και αποδέχονται, ρητώς, ότι η Τράπεζα Πειραιώς, η Global Shapers, το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε (Excelixi) και το Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi ουδεμία ανάμειξη έχουν στην τελική επιλογή για την κάλυψη θέσεων αμειβόμενης απασχόλησης, η οποία τελική επιλογή παραμένει αποκλειστικά στην εκάστοτε συμμετέχουσα εταιρεία, για τις θέσεις αμειβόμενης απασχόλησης προς πλήρωση στην τελευταία.

3. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων δεχθεί πρόταση από μια εταιρεία, πρέπει να επικοινωνήσει με την εν λόγω εταιρεία το αργότερο εντός μιας εβδομάδας, προκειμένου να ανακοινώσει εάν αποδέχεται ή απορρίπτει την πρόταση της εταιρείας. Οι συμμετέχοντες πρέπει να επικοινωνήσουν σε κάθε περίπτωση με την εταιρεία, είτε η απάντησή τους είναι θετική είτε αρνητική. Η απάντηση του εκάστοτε συμμετέχοντα είναι δεσμευτική. Εάν ο συμμετέχων δεν απαντήσει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το Project Future-Data Science in Prcatice powered by Excelixi διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να τον αποβάλλει από το Πρόγραμμα. Ο συμμετέχων αποδέχεται ρητώς ότι το Project Future-Data Science powered by Excelixi, η Τράπεζα Πειραιώς, η Global Shapers Athens Hub και το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε (Excelixi) ουδεμία ευθύνη θα φέρουν σχετικά εξ’ αυτού του λόγου και δηλώνει ότι δεν θα εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση έναντι του Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi, της Global Shapers Athens Hub και του Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε (Excelixi) εξ’ αυτού του λόγου.

4. Συμμετέχοντες ΔΕΝ επιτρέπεται να επικοινωνούν απευθείας με συμμετέχουσες εταιρείες, προκειμένου να επιδιώξουν την πραγματοποίηση συνέντευξης. Η οποιαδήποτε επικοινωνία θα πραγματοποιείται με πρωτοβουλία των συμμετεχουσών εταιρειών, αποκλειστικά. Σε περίπτωση που προγραμματισθεί συνέντευξη και ο συμμετέχων δεν μπορεί να παρευρεθεί σε αυτήν για οποιονδήποτε λόγο οφείλει να ενημερώσει σχετικά τη συμμετέχουσα εταιρεία, εγκαίρως.

5. Οι συμμετέχοντες, που θα λάβουν πρόταση συνεργασίας από δύο ή περισσότερες συμμετέχουσες εταιρείες, θα μπορούν να επιλέγουν οι ίδιοι την εταιρεία στην οποία θα απασχοληθούν. Η αποδοχή, όμως, της πρότασης μιας εταιρείας, συνεπάγεται αυτόματα τον αποκλεισμό της δυνατότητας αποδοχής προτάσεων από άλλες συμμετέχουσες εταιρείες. Αν ο συμμετέχων αποδεχτεί τις προτάσεις δύο (ή περισσότερων) συμμετεχουσών εταιρειών, τότε ο εν λόγω συμμετέχων αποβάλλεται από το Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi κατά την αποκλειστική κρίση των υπευθύνων του Προγράμματος και οι δύο θέσεις θα καλυφθούν από ετέρους συμμετέχοντες του Προγράμματος.

6. Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν και αποδέχονται, ρητώς, ότι σε περίπτωση που επιλεγούν για πλήρωση θέσης αμειβόμενης απασχόλησης από εταιρεία, η Τράπεζα Πειραιώς, η Global Shapers Athens Hub, το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε (Excelixi) και το Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi δεν συμμετέχoυν υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη σχέση μεταξύ των συμμετεχόντων και της εταιρείας, ούτε σε οποιαδήποτε σύμβαση συναφθεί μεταξύ αυτών.

7. Η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης του κάθε συμμετέχοντα ορίζεται από τη συμμετέχουσα εταιρεία στην οποία θα πραγματοποιήσει την απασχόλησή του. Η Τράπεζα Πειραιώς, η Global Shapers και το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε (Excelixi) δεν εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στον καθορισμό της εν λόγω ημερομηνίας. Η απασχόληση σε συμμετέχουσα εταιρεία συνεπάγεται την απασχόληση του επιτυχόντα, επί τη βάση οκτάωρης καθημερινής απασχόλησης για διάστημα πενθημέρου ή εξαημέρου.

8. Οι συμμετέχοντες θα αμείβονται για την εργασία που θα παρέχουν στις συμμετέχουσες εταιρείες, κατ’ ελάχιστο, με το μεικτό ποσό των επτακοσίων πενήντα Ευρώ (€ 750), μηνιαίως. Σε περίπτωση που ο Νόμος, ΓΣΕΕ και ΣΕΕ προβλέπουν ελάχιστο κατώτατο μισθό άνω των επτακοσίων πενήντα Ευρώ (€ 750), τότε η αμοιβή ορίζεται ίση με αυτό το ποσό.

9. Οι συμμετέχοντες γνωρίζουν και αποδέχονται, ρητώς, ότι η συνέχιση της οιασδήποτε μορφής σχέσεως συνεργασίας μεταξύ του απασχολούμενου, σε αυτήν, συμμετέχοντα και αυτής, αποτελεί, αποκλειστικά, απόφαση της εργοδότριας-συμμετέχουσας εταιρείας κι η Τράπεζα Πειραιώς, η Global Shapers Athens Hub, το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε (Excelixi) και το Project Future-Data Science powered by Excelixi ουδεμία ανάμειξη θα έχουν σε αυτήν. Ουδεμία εμπλοκή του Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi υφίσταται σχετικά, ούτε η επιτυχής ολοκλήρωση αυτού συνεπάγεται την εξασφάλιση της συνέχισης της απασχόλησης του συμμετέχοντα στην εταιρεία στην οποία πραγματοποίησε την αμειβόμενης απασχόλησης ή σε άλλη συμμετέχουσα εταιρεία.

10. Εφ’ όσον η επαφή/επικοινωνία για την κάλυψη μιας θέσης έχει πραγματοποιηθεί μέσω του Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi, απαγορεύεται στους συμμετέχοντες να δηλώσουν στις συμμετέχουσες εταιρείες, που προσφέρουν θέσεις αμειβόμενης απασχόλησης προς πλήρωση, την επιθυμία τους να καταλάβουν τη θέση εκτός πλαισίων αυτού. Σε περίπτωση που πράξουν κάτι τέτοιο θα αποκλείονται αυτόματα από τη συμμετοχή τους στο Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi.

11. Η Global Shapers διατηρεί το δικαίωμα, κατά την κρίση της, να ζητήσει από οποιονδήποτε συμμετέχοντα/ούσα, είτε πριν ή μετά την τελική επιλογή του για την πλήρωση θέσης αμειβόμενης απασχόλησης, επιπλέον έγγραφα για πιστοποίηση της εγκυρότητας των ήδη δηλωθέντων στοιχείων από τον/τη συμμετέχοντα/ούσα.

 V. Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς

1. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς και το πρόγραμμα εκπαίδευσης (2ο Στάδιο) του Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi και θα συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων του ReGeneration, από την οποία δύνανται να επιλέξουν εν συνεχεία οι συνεργαζόμενες με το ReGeneration εταιρείες («συμμετέχουσες εταιρείες») τους μελλοντικούς συνεργάτες τους για την πλήρωση των θέσεων αμειβόμενης απασχόλησης, έχουν τη δυνατότητα -προαιρετικά- να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς του Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi, σύμφωνα με τη δομή και τις προδιαγραφές που ορίζει το τελευταίο.

2. Το Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς περιλαμβάνει την προσφορά 25 ωρών εθελοντικής προσφοράς σε συνεργαζόμενους με το Πρόγραμμα οργανισμούς.

3. Η εθελοντική εργασία σε ΜΚΟ θα πραγματοποιείται εκτός εργασιακού ωραρίου, πιθανώς και σαββατοκύριακα. Δεν υφίσταται περιορισμός σχετικά με τον προγραμματισμό της παροχής εθελοντικής εργασίας σε ΜΚΟ. Η παροχή της εθελοντικής εργασίας σε ΜΚΟ θα παρέχεται από τους συμμετέχοντες σε ελεύθερη ώρα τους κι όχι σε ώρες εκπαίδευσης, ώρες εργασίας.

4. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται, ρητώς, ότι η προσφορά των υπηρεσιών τους, εντός του πλαισίου του προγράμματος Κοινωνικής Προσφοράς του Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi, είναι εθελοντική. Δεν θα αιτηθούν ή/και θα λάβουν από την ΜΚΟ στην οποία θα παρέχουν, εθελοντικά, τις υπηρεσίες τους ή έτερη ΜΚΟ ή/και από το Πρόγραμμα ή/και από την Τράπεζα Πειραιώς, την Global Shapers Athens Hub ή/και από το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε (Excelixi) ή/και από Εταιρεία στην οποία πραγματοποιούν την απασχόλησή τους ή/και από τρίτο, οποιαδήποτε αμοιβή ή/και αντάλλαγμα σχετικά.

5. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, ρητά, ότι η Τράπεζα Πειραιώς, η Global Shapers Αthens Hub, το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε (Excelixi), οι διευθύνοντες τoυ προγράμματος, καθώς κι οι χορηγοί/υποστηρικτές/χρηματοδότες αυτών ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων για οιοδήποτε τυχόν ατύχημα, βλάβη, ζημία, υλική ή ηθική, θετική ή αποθετική ή διαφυγόν κέρδος προκληθεί σε αυτούς κατά τη διάρκεια ή/και επ’ αφορμή της παροχής της εθελοντικής εργασίας τους στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωνικής Προσφοράς.

6. H Τράπεζα Πειραιώς, η Global Shapers Athens Hub, το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε (Excelixi) και το Project Future-Data Science powered by Excelixi δεν συμμετέχουν υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη σχέση μεταξύ συμμετέχοντα και της ΜΚΟ, στην οποία θα προσφέρει, εθελοντικώς, τις υπηρεσίες του, ούτε σε οποιαδήποτε σύμβαση που τυχόν συναφθεί μεταξύ αυτών.

 VI. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι υπεύθυνη επεξεργασίας δεδομένων , ενώ η Global Shapers Athens Hub έχει θέση Εκτελούντος της Επεξεργασίας για λογαριασμό της Τράπεζας.

1. Τα στοιχεία που συλλέγονται με τη συγκατάθεση των συμμετεχόντων είναι: Όνομα, Επώνυμο, E-Mail, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη, Χώρα, Τηλέφωνο, Ημερομηνία Γεννήσεως/Ηλικία, φύλο, εθνικότητα, στοιχεία εκπαίδευσης, επαγγελματική σταδιοδρομία, στοιχεία σχετικά με τα προσωπικά ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων που επιλέγουν οι ίδιοι να γνωστοποιήσουν.

2. Η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων υπόκειται στους όρους του παρόντος, στις σχετικές διατάξεις του Ν 2472/1997, όπως ισχύει, καθώς και στους ισχύοντες νόμους του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του συγκεκριμένου Προγράμματος Project Future- Data Science in Practice powered by Excelixi και για την επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και την ενημέρωσή τους από την Global Shapers Athens Hub ή/και από το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε (Excelixi). Τα δεδομένα εκάστοτε συμμετέχοντα θα τηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Project Future-Data Science powered by Excelixi, όπως αναλύονται στους όρους συμμετοχής.

3. Η Global Shapers Athens Hub και το Project Future-Data Sciencein Practice powered by Excelixi θα διαγράφουν πριν το πέρας του ημερολογιακού έτους δεδομένα συμμετέχοντα σε περίπτωση που αυτός ενημερώσει το Πρόγραμμα ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη συμμετοχή του σε αυτό για οιονδήποτε λόγο. Η Global Shapers Athens Hub και το Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν δεδομένα συμμετέχοντα/συμμετέχουσας σε περίπτωση που αυτός/αυτή δεν ανταποκριθεί σε επικοινωνίες του Προγράμματος για χρονικό διάστημα δύο διαδοχικών ημερολογιακών μηνών.

4. Δεδομένα δύναται να διατηρούνται για περισσότερο από τον αναγκαίο κατά τα ανωτέρω χρόνο σε περίπτωση που α)αυτό απαιτείται από τον νόμο, β)εάν οι αρμόδιοι του Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi κρίνουν πως αυτά συνδέονται με υφιστάμενες ή/και ενδεχόμενες νομικές διαμάχες, γ)για να ασκήσουν, προστατεύσουν το Project Future- Data Science in Practice powered by Excelixi και η Global Shapers Athens Hub και το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε (Excelixi) τα νόμιμα δικαιώματά τους.

5. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης/αντίρρησης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που η Global Shapers Athens Hub και το Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi τηρούν και να αιτηθεί τη διόρθωση, συμπλήρωση ή διαγραφή αυτών δια της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση projectfuture@regeneration.gr

6. H Global Shapers Athens Hub, το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε (Excelixi) και το Project Future- Data Science in Pracitce powered by Excelixi διατηρούν το δικαίωμα να συλλέξουν στοιχεία μέσω της χρήσης ερωτηματολογίων (μέσω google forms ή άλλων ερωτηματολογίων). Απάντηση σε ερωτηματολόγιο συνιστά αποδοχή των παρόντων όρων για τη χρήση προσωπικών δεδομένων, καθώς και των όρων συμμετοχής στο Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi εν γένει.

7. Η Global Shapers Athens Hub δύναται να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα μόνον εάν:

8. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η διαβίβαση, αποστολή πληροφοριών μέσω διαδικτύου ενέχει κινδύνους και συνεπώς η Global Shapers Athens Hub, το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε (Excelixi) και το Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi δεν δύνανται να εγγυηθούν την ασφάλεια των δεδομένων που θα διακινηθούν μέσω ή επ’ αφορμής του Προγράμματος, ούτε μέσα από συνδεόμενους ιστότοπους ή εφαρμογές σε αυτό.

9. Με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, ο συμμετέχων παρέχει, ρητώς, συναίνεση στη Global Shapers Athens Hub να χρησιμοποιεί τα δεδομένα που επιλέγει να μοιραστεί με το Πρόγραμμα και να κοινοποιεί αυτά στο Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε (Excelixi) προς χρήση για την εκπλήρωση των σκοπών του Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi, αλλά και των σκοπών της, εν γένει, καθώς και να τα χρησιμοποιεί στο πλαίσιο του προγράμματος ReGeneration, ήτοι του αρχικού προγράμματος της Global Shapers Athens Hub.

10. Η Global Shapers Athens Hub διατηρεί το δικαίωμα να φυλάσσει, επικοινωνεί, μεταφέρει τα δεδομένα σε τρίτους server providers, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά google, carrier builder κ.λπ.

11. Οι πληροφορίες, που συλλέγονται από το Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi ή/και την Global Shapers, μπορούν να αποθηκευτούν, διαβιβαστούν και υποστούν επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα δραστηριοποιείται το Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi ή/και η Global Shapers Athens Hub. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται, επίσης, ρητώς, τη διαβίβαση δεδομένων, αποθήκευση και επεξεργασία αυτών, εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, αλλά κι ειδικώς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 VII. Πνευματική Ιδιοκτησία

Tο Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε (Excelixi)ή/και ο εισηγητής κάθε μαθήματος του Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi έχουν αποκλειστικό δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας επί των σεμιναρίων ή των diplomas αντίστοιχα, καθώς και επί του χρησιμοποιηθέντος και διανεμηθέντος υλικού, προστατευόμενο από τον Ν.2121/1993, όπως εκάστοτε ισχύει. Ο εκπαιδευόμενος δεν έχει το δικαίωμα να διαθέσει περαιτέρω σε τρίτα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) οποιοδήποτε υλικό ή άλλο στοιχείο πνευματικής ιδιοκτησίας, που θα του παρασχεθεί από το Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi ή τον εισηγητή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε (Excelixi) ή να τα χρησιμοποιήσει για άλλους σκοπούς πέραν από αυτούς για τους οποίους διεξάγεται το σεμινάριο ή το diploma ή να τα καταχωρήσει ή αξιοποιήσει σε κάθε είδους έντυπα.

 VIII. Τροποποίηση Όρων

Η Τράπεζα Πειραιώς διατηρεί το δικαίωμα μονομερώς χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση της να τροποποιήσει να τροποποιήσουν το Πρόγραμμα, ανακαλέσει αυτό, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκειά του, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια του διαστήματος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής σε αυτό, τροποποιήσει τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τροποποιήσει τη διαδικασία αξιολόγησης, τροποποιήσει τους παρόντες όρους συμμετοχής, τους όρους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ρητώς, συμπεριλαμβανομένων, ανακοινώνοντας το γεγονός αποστέλλοντας σχετικό ενημερωτικό e-Mail στους συμμετέχοντες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους. Στις περιπτώσεις αυτές η Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και οι συμμετέχουσες στο Πρόγραμμα εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί η εν λόγω ενέργεια οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά Τράπεζα Πειραιώς και των λοιπών συμμετεχουσών εταιρειών, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Προγράμματος ή οποιαδήποτε αποζημίωση. 

IX. Παραίτηση

1. Προκειμένου να ισχύει παραίτηση δικαιωμάτων της Τράπεζας Πειραιώς όπως αυτά απορρέουν από τους παρόντες όρους, θα πρέπει να παρέχει Τράπεζα Πειραιώς σχετική έγγραφη συναίνεση σε συμμετέχοντα δια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της.

2. Σε περίπτωση που συμμετέχων δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους συμμετοχής, όμως η Τράπεζα Πειραιώς δεν λάβει άμεσα μέτρα και ασχέτως από το χρονικό διάστημα που θα παρέλθει, ώσπου η Τράπεζα Πειραιώς λάβει σχετικά μέτρα, αυτή η καθυστέρηση δεν θα νοείται ως παραίτηση της Τράπεζας Πειραιώς από το δικαίωμά της να απαιτεί μελλοντικά πλήρη συμμόρφωση με τους όρους συμμετοχής.

3. Σε περίπτωση που οιοδήποτε μέρος δεν ασκήσει δικαίωμα που του παρέχεται από τους όρους, αυτό δε συνεπάγεται την παραίτησή του από άλλα δικαιώματα που του παρέχονται από αυτούς.

 X. Ακεραιότητα

Εάν οποιαδήποτε ρήτρα των παρόντων όρων συμμετοχής κριθεί, από αρμόδιο Δικαστήριο, άκυρη, ακυρώσιμη, ανίσχυρη ή/και ανεφάρμοστη τότε η ρήτρα αυτή θα εξαλείφεται στον αναγκαίο βαθμό. Η ακυρότητα, ακυρωσία ή μη δυνατότητα εφαρμογής μιας ρήτρας δεν θα επηρεάζει τους λοιπούς όρους, οι οποίοι θα παραμένουν εν ισχύ.

XI. Εφαρμοστέο δίκαιο/ Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Eλληνικό Δίκαιο και οποιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με το Project Future-Data Science in Practice powered by Excelixi θα επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί ή κριθεί αντίθετη προς τον νόμο, παύει, αυτοδικαίως, να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.